News and Events

बजेट

यस परियोजनाको कुल लागत बजेट १८.८७ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ । विस्तृत बजेट विवरण यस प्रकार छ।

नेपाल सरकार

 १.७२ मिलियन अमेरिकन डलर

ईफाड

१५.२८ मिलियन अमेरिकन डलर ( ५०५ अनुदान

एसएनभि

०.७ मिलियन अमेरिकन डलर

लाभग्राही

०.५६ मिलियन अमेरिकन डलर

कृषि व्यवसायि

०.६१ मिलियन अमेरिकन डलर