News and Events

आयोजनाको अपेक्षित उपलब्धिहरु

  • आयोजनाको लक्षित घरधुरी (१३५००) को थप बार्षिक खुद नगद    आम्दानी रु. ३०,००० पुर्‍याउने ।
  • आयोजनामा ६० प्रतिशत महिला सहभागी गराउने ।
  • आयोजनामा २५ प्रतिशत दलित तथा जनजातिको सहभागीता गराउने ।